Monday, 24th Jun 2024
دوشنبه, ۴ ام تیر ۱۴۰۳
گنجینـه؛  راهنمای ایرانیان کانـادا

راهنمای رانندگی موتور سیکلت بریتیش کلمبیا

راهنمای رانندگی موتور سیکلت بریتیش کلمبیا

هوشمندانه رانندگی کردن را یاد بگیرید!
راهنمایی برای رانندگی ایمن
ICBC کتاب یادگیری رانندگی هوشمند و راهنمای شما برای رانندگی ایمن را به منظور کمک به مطالعه و یادگیری برای کلاس ۵، ۷ و ۷L گواهینامۀ رانندگی بریتیش کلمبیا آماده کرده است. یادگیری رانندگی هوشمندانه قصد جایگزینی آموزشهای حرفهای را نداشته و ICBC هیچ تضمین یا ادعایی مبنی بر اینکه کسانی که این کتاب را مطالعه میکنند در امتحانات گواهینامه موفق خواهند شد ندارد. ICBC مسئول هیچ پیامد ناشی از استفاده یادگیری رانندگی هوشمندانه نیست.
در متن این راهنما، به قوانین و دستورالعمل‌های تصویب شده در حیطه رانندگی در بریتیش کلمبیا ارجاع داده شده است. این راهنما قوانین رانندگی بریتیش کلمبیا را تا دسامبر سال ۲۰۱۲ در بر میگیرد. این منابع به شکل ساده نوشته شده اند تا درک تأثیر آن‌ها برای رانندگان راحت تر باشد. در صورت مشاهده هرگونه تفاوت بین متن یادگیری رانندگی هوشمندانه و هر قانون و دستورالعملی، باید قانون و دستورالعمل جدید به کار گرفته شود.